O.C.M.W.
Veurnestraat 22 , 8970 Poperinge
Tel: 057 33 33 00
Fax: 057 33 90 39
Ocmw Poperinge Ocmw Poperinge
U bent hier: Home>ALGEMEEN>Administratie

Administratie

Algemeen directeur

De algemeen directeur bereidt, samen met de administratieve diensten, de dossiers voor die aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de Comités worden voorgelegd. Hij woont de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de Comités bij en notuleert de raadsbeslissingen. De algemeen directeur is voorzitter van het managementsteam (MAT); hij leidt ook de OCMW-diensten en is hoofd van het OCMW-personeel.
Contact.

Secretariaat

Het secretariaat biedt ondersteuning aan de algemeen directeur en voert algemene administratieve taken uit.  Het secretariaat staat ook in voor het patrimoniumbeheer.  Het OCMW beheert immers een uitgebreid patrimonium: ca. 530 ha landbouwland, 10 hoevegebouwen en landelijke woningen en 9 gewone woningen.  Daarnaast beschikt het OCMW nog over bejaardenwoningen en doorgangswoningen (zie huisvesting).
Contact.

Financieel beheerder

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor de OCMW-financiën en leidt de financiële dienst, die hem ondersteunt bij de uitvoering van zijn taken :

  • Het opstellen van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan, van het jaarlijks budget en de budgetwijzigingen.
  • Het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de jaarrekening.
  • Het verzorgen van de financiële analyse en de financiële beleidsadvisering.
  • Het thesauriebeheer.
  • De voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het OCMW met budgettaire en financiële impact.
  • Het debiteurenbeheer.
    Contact.

Financiële dienst

De financiële dienst ondersteunt de financieel beheerder bij de uitvoering van zijn taken.

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

De IDPB is belast met de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De dienst oefent zijn opdracht uit in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van het bestuur en de personeelsleden van het stadsbestuur en OCMW-bestuur.

De dienst wil het welzijn bevorderen door onder meer het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten, het bevorderen van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociaal welzijn, het verfraaien van de arbeidsplaatsen en de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Contact.

Personeelsdienst

Het OCMW stelt ruim 200 personeelsleden te werk. De personeelsdienst selecteert en werft nieuwe medewerkers aan. De personeelsdienst staat in voor het personeelsbeheer en de loonadministratie en organiseert de loopbaanontwikkeling (vormingen en prestatiebeoordelingen).
Contact.

Technische dienst

De technische dienst staat in voor het onderhoud en het beheer van het eigen patrimonium (groenonderhoud, renovatie-, schilder- en instandhoudingswerken van de OCMW-woningen, dienstgebouwen en instellingen,...).
Contact.

Managementteam

Binnen het OCMW is een managementteam (MAT) actief, bestaande uit de algemeen directeur, de financieel beheerder, de directeur van het woonzorgcentrum, de beleidscoördinator en de personeelsverantwoordelijke.  De voorzitter woont als adviserend lid de vergaderingen van het managementteam bij. Het MAT komt maandelijks samen. Andere diensthoofden of deskundigen kunnen ad hoc uitgenodigd worden om toelichting te verstrekken bij één of meerdere agendapunten van het managementteam. Het managementteam zorgt voor de ontwikkeling en invoering van een coherente visie op het organisatiebeleid, overlegstructuur, personeel en financiën.  Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding en –uitvoering.  Het waakt over de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten en over de interne communicatie.

Diensthoofdenoverleg

Het diensthoofdenoverleg (DHO) bestaat uit de leden van het managementteam, aangevuld met alle andere diensthoofden: de thuiszorgverantwoordelijke, de administratief hoofdmedewerker secretariaat, het hoofd van de technische dienst, de ICT-verantwoordelijke, de centrumleider van het dienstencentrum, de coördinator van de buurtdiensten en dorpsdienst Nestor, de preventieadviseur, de diensthoofden bewonerszorg, de chef-kok en diensthoofd schoonmaak.  Dit overleg bewaakt het efficiënt en effectief functioneren van het ambtelijk apparaat en bevordert de afstemming en samenwerking van de diensten.  Het DHO komt minstens 2 keer per jaar samen.

 

Op deze pagina

Nuttige adressen