O.C.M.W.
Veurnestraat 22 , 8970 Poperinge
Tel: 057 33 33 00
Fax: 057 33 90 39
Ocmw Poperinge Ocmw Poperinge
U bent hier: Home>ALGEMEEN>Missie van het OCMW

Missie van het OCMW

Definitie

Een open en sociaal huis dat gelijke kansen op een kwaliteitsvol leven behartigt voor elke inwoner van Poperinge. 

Het OCMW van Poperinge is een openbare en dienstverlenende organisatie die het maatschappelijk welzijn van elke Poperingenaar nastreeft. Om elkeen een kwaliteitsvol leven te waarborgen, heeft het OCMW diverse vormen van hulpverlening opgezet en tal van diensten uitgebouwd.

Het OCMW van Poperinge is actief in de welzijnszorg, de armoedebestrijding, ouderen- en thuiszorg, huisvesting, tewerkstelling én buurtwerk.

Een open huis

Onze openheid vertalen wij naar vorm én inhoud.

Vormelijk werken wij aan publieke gebouwen met een open karakter, vlot en ruim toegankelijk, uitnodigend, laagdrempelig, goed bereikbaar en goed aangeduid.  Aandachtspunten:

  • Elkeen kan zich gemakkelijk naar en in onze gebouwen begeven, ook personen met een handicap;
  • Ruime toegankelijkheid vertaalt zich ook in klantvriendelijke openingsuren en telefonische permanentie;
  • De toegang en de ontvangstbalie in de verschillende publieke gebouwen nodigen klanten en bezoekers uit; er zijn aangename wachtplaatsen en zithoekjes ter beschikking;
  • Goede bereikbaarheid staat voor duidelijke wegsignalisatie naar, rond en in de gebouwen, voldoende parking en fietsstalling;
  • In de architectuur van de publieke gebouwen wordt de openheid o.m. benadrukt door voldoende glaspartijen en lichtinval.
  • Inhoudelijk moeten al onze medewerkers een grote openheid betonen ten aanzien van alle klanten en bezoekers.  Aandachtspunten:
  • Actief luisteren, aandacht hebben voor de verzuchtingen, een vriendelijk en beleefd onthaal;
  • Geen vooroordelen noch discriminatie;
  • Duidelijk informeren en feedback geven;
  • Actieve communicatie naar de buitenwereld en bouwend aan een positief imago naar de bevolking toe, o.m. via overzichtelijke folders, een actieve perscommunicatie, een interactieve website, ontvangst van groepen, scholen, stagiairs, info-namiddagen en/of opendeurdagen...

Alle OCMW-diensten staan open voor samenwerking en netwerking en we werken aan een aanvullende dienstverlening.  Het OCMW heeft een regie- en een coördinatierol om de samenwerking tussen alle in onze regio actieve diensten binnen de sociale sector te versterken. 

Een sociaal huis

Elke dienst en elk OCMW-gebouw beschouwen we als een sociaal huis, een huis waar gezorgd wordt voor de mensen, waar een sociale dienstverlening wordt geboden. 

Het centraal sociaal huis wordt in de Veurnestraat uitgebouwd en staat werkelijk open voor elke inwoner. 

Op het eerste niveau (de eerstelijnshulp) is het "éénloket" primordiaal.  Het is hét Poperings aanspreekpunt voor alle vragen omtrent welzijn en sociale zaken.  De baliemedewerkers beschikken over een goede kennis van de sociale kaart en de rechtenwijzer.  Zij behandelen op een vlotte en klantvriendelijke wijze elke aanvraag, volgen die op en staan open voor elke vraag.  Aan de balie kunnen allerhande eenvoudige administratieve aanvragen verwerkt worden.  Aanvragen die niet ter plaatse kunnen behandeld worden, worden op de meest efficiënte wijze actief doorverwezen.  De medewerkers brengen de aanvrager in contact met de bevoegde dienst en leggen bij voorkeur een afspraak vast en indien nuttig, streven ze naar een opvolging en verdere begeleiding ten voordele van de aanvrager.   

Op het tweede niveau (de tweedelijnshulp) heeft het sociaal huis de ambitie om zoveel mogelijk dossiers in eigen huis en op een vlotte wijze te behandelen.  Het centraliseert de sociale dienst van het OCMW en de welzijnsdienst van de stad en kan dus  dossiers en aanvragen verwerken i.v.m. sociale zaken, thuiszorgdiensten en huisvesting.

Het sociaal huis voert een actieve politiek om de bestaande zitdagen in de sociale sector te centraliseren en om nieuwe zitdagen uit te bouwen met regionale en provinciale welzijnsdiensten en -organisaties (bemiddelingsdiensten, informatiepunten e.d.) teneinde deze diensten dichter bij onze inwoners te brengen. 

Gelijke kansen

Met gelijke kansen poogt het OCMW om elkeen minstens dezelfde kansen en mogelijkheden te bieden om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 

Het vertrekpunt in elk van onze dienstverlening is gelijkheid, gelijkwaardigheid, respect, gelijkgerechtigdheid, en emancipatie.  Dit betekent ook geen discriminatie naar ras, naar geloof, naar ideologie, naar geaardheid,... 

Het OCMW bewaakt de rechten van de cliënt en dwingt ze zo nodig af.

Met het aanbieden van kansen verwacht de OCMW-hulpverlener echter dat de begunstigde ook zijn verantwoordelijkheid opneemt.  De hulpverlening moet dus van 2 kanten komen, waarbij de begunstigde niet alleen openstaat voor de hulpverlening maar ook actief meewerkt aan het hulpverleningsproces. 

Een kwaliteitsvol leven

Het OCMW streeft naar een kwaliteitsvol leven voor iedereen.  We moeten elkeen een menswaardig bestaan verzekeren met voldoende kansen op welvaart en op welzijn.  Minimale welvaart en een aanvaardbare levensstandaard om in de levensnoodzakelijke behoeften te voorzien, streven we na door actief te werken aan een verzekerd inkomen, budgetbegeleiding en -beheer, betaalbare en aangepaste huisvesting en kansen tot tewerkstelling. 

Met acties op het vlak van gezondheid, zelfredzaamheid, leefomgeving, sociale, culturele en sportieve participatie pogen we het  individuele welzijn van onze klanten te verbeteren. 

Behartigen

Het OCMW behartigt, m.a.w. het heeft een hart voor elke aanvrager en elke hulpzoekende.  De cliënt staat steeds centraal.

Behartigen is vooral een werkwoord.  We dragen zorg.  We nemen een actieve houding aan. We luisteren aandachtig.  We dialogeren. We werken samen. We zoeken naar oplossingen. 

Elke Poperingse inwoner

Elke inwoner van Poperinge kan beroep doen op de maatschappelijke dienstverlening van het OCMW.  Daarbij gaat prioritaire aandacht naar mensen met minder behartigde belangen en inwoners met sociale noden.  Voor enkele specifieke dienstverleningen kunnen ook niet-inwoners terecht bij het OCMW of is het OCMW bevoegd om hulp te verlenen. 

Kerncompetenties

Om het bovenstaande te bereiken, dienen alle OCMW-medewerkers een gemeenschappelijke houding aan te nemen, die omvat zit in de 3 kerncompetenties: klantgerichtheid, integriteit en samenwerken.  Dit zijn de essentiële capaciteiten die we van onze personeelsleden verlangen.  Elke OCMW-medewerker werkt aldus samen met collega's en derden en verzekert - op een betrouwbare wijze en met de nodige discretie - een deskundige dienstverlening op maat van de klant.   

 

Op deze pagina